Soused staví černou stavbu – co s tím? 3

Stavební právo

Případová studie

Situace a příběh: 

Klient se na nás obrátil v situaci, kdy jeho soused dokončoval instalaci tepelného čerpadla, a to ve vzdálenosti 40 centimetrů od hranice pozemku v místě, kde klient měl okna ložnice svého domu. Klient měl obavu o hlučnost provozu tepelného čerpadla, pročež podal obecný podnět stavebnímu úřadu, v němž jej informoval o probíhající výstavbě. I přes tento krok ze strany stavebního úřadu nedošlo k prověření věci a sjednání nápravy, a proto se klient obrátil na naši advokátní kancelář s dotazem, zda je taková stavba v souladu s právními předpisy a jak má dále postupovat, když se stavbou nesouhlasí. 

V reakci na poptávku klienta jsme si nastudovali správní spis, navštívili jsme místo stavby a v zastoupení kontaktovali oprávněného úředníka stavebního úřadu.

Na místě jsme zjistili, že stavba je přibližně v polovině a stavební práce stále probíhají. Ze správního spisu jsme zjistili, že stavební úřad podnět klienta pro jeho obecnost a nejasnost odložil a nemá v úmyslu se jím dále zabývat, k čemuž nám oprávněný úředník sdělil, že v podnětu chyběly takové informace, které by jej vedly k zahájení řízení z moci úřední a učinění kroků, které klient v podnětu žádal.

V reakci na uvedená zjištění jsme předně vypracovali podnět, který byl jasný, srozumitelný a obsahoval vylíčení všech rozhodných skutečností. Na základě toho podnětu skutečně zahájil stavební úřad řízení o odstranění (černé) stavby. Ihned po zahájení toho řízení jsme požádali stavební úřad o uložení předběžného opatření tak, aby soused měl autoritativně zakázáno dále ve stavebních pracích pokračovat – tím jsme zafixovali stávající stav a nedošlo k dokončení stavby a spuštění tepelného čerpadla.

V rámci řízení o odstranění stavby stavební úřad poučil souseda o právu podat žádost o dodatečné povolení stavby, které soused logicky využil. Stavební úřad však dle našeho názoru stanovil sousedovi extrémně dlouhou lhůtu pro dodání projektové dokumentace, proti čemuž jsme se procesně bránili, což mělo za výsledek podstatné zkrácení této lhůty – ze 6 měsíců na 2 měsíce. Následně po doplnění podkladů vydal stavební úřad sousedovi dodatečné stavební povolení.

S ohledem na naše přesvědčení o nezákonnosti předmětné stavby jsme sepsali a podali odvolání ke krajskému úřadu, kde jsme namítali jak procesní pochybení stavebního úřadu, tak i věcnou nesprávnostnesprávnost, a především nezákonnost dodatečného stavebního povolení, přičemž krajský úřad našemu odvolání vyhověl a toto dodatečné povolení zrušil s tím, že stavebnímu úřadu vytkl celou řadu věcí. 

Stavební úřad následně vyzval souseda k doplnění řady podkladů a skutečností. Soused má přitom stále zakázáno pokračovat ve stavbě. V tuto chvíli za klienta celé řízení sledujeme, pravidelně nahlížíme do spisu, komunikujeme s oprávněným úředníkem a jsme připraveni učinit adekvátní procesní kroky, které povedou k tomu, že černá stavbau nejenže nebude dostavěna, ale bude sousedem odstraněna. 

Kontakt: 

Pokud Váš soused realizuje černou stavbu, pak Vám rádi pomůžeme zejména s:

  • Analýzou stávajícího stavu a správním řízením před stavebním úřadem
  • Rozhýbeme stavební úřad, aby začal jednat
  • Připravíme efektivní procesní strategii a vyhotovíme jasná a srozumitelná procesní vyjádření
  • Pohlídáme korektnost a spravedlivý přístup stavebního úřadu
  • V případě negativního rozhodnutí stavebního úřadu klienty profesionálně zastoupíme v navazujících fázích řízení – zejména v odvolacím řízení před nadřízeným správním orgánem

Další případové studie

Stavební právo
Situace a příběh:  Klient se na nás obrátil v situaci, kdy jeho soused dokončoval instalaci tepelného čerpadla, a to ve vzdálenosti...
Stavební právo
Situace a příběh:  Klient se na nás obrátil v situaci, kdy jeho soused dokončoval instalaci tepelného čerpadla, a to ve vzdálenosti...
Stavební právo
Situace a příběh:  Klient se na nás obrátil v situaci, kdy jeho soused dokončoval instalaci tepelného čerpadla, a to ve vzdálenosti...